:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

การฝึกอบรมของเรามี 2 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1Public Training : จัดฝึกอบรม โดยจัดให้ลูกค้าได้เข้ามาเรียนตามหลักสูตรตามที่บริษัทฯกำหนด

รูปแบบที่ 2In-House Training : จัดฝึกอบรมสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้เข้าไปฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในบริษัท เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเป็นกันเองยินดีช่วยเหลือและปรึกษาช่วยลูกค้าในเรื่องยากให้ง่าย และให้มี Skill Level up สำหรับลูกค้าและองค์กรผู้ที่ต้องการ Up Grade และสิ่งต่าง ๆ เหล่านั่นคือความรับผิดชอบ ต่อลูกค้า โดยที่บริษัทได้มีกิจกรรมที่ให้บริการ

     

บริการที่ปรึกษา

บริษัทฯให้บริการเป็นที่ปรึกษาระบบISO 9001, ISO14001,ISO17020, IATF 16949 และ OHSAS18001โดยทีมงานที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10ปี โดยกิจกรรมหลักที่ให้บริการ มีดังต่อไปนี้

  • ให้คำปรึกษาด้านระบบบริหารคุณภาพ ( Project Consulting)ปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นตามมาตรฐานระบบ ISO เช่นรับทำ ISO 9001 :2015 เพื่อเปลี่ยน version หรือ รับทำ ISO 9001 สำหรับบริษัทที่ไม่เคยได้รับการรับรองมาก่อนโดยมุ่งเน้น การทำระบบ บริหารงานคุณภาพ เพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้าของท่าน ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิตในการทำงาน ลดของเสียในการทำงาน เพิ่มความมีส่วนร่วมของพนักงานปรับปรุงการลดต้นทุนให้บริษัท ลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนได้รับการรับรองว่า ผ่านมาตรฐาน ISOทุกระบบ(IATF:2016,ISO14001:2015,ISO17020)
  • ให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาโดยเน้นในส่วนของกิจกรรมการลดต้นทุน,การเพิ่มทักษะพนักงาน,การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการทำงาน,การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการลดกระบวนการ,วิธีการขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อม หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นต้น
  • ให้คำปรึกษาด้านอื่นๆเช่น
  • จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training)
  • จัดสัมมนาให้กับบริษัท (Public Seminar)
  • บริการที่ปรึกษาบริษัท (Company Consulting)ทั้งด้านการเตรียมตัวรับการตรวจติดตามจากลูกค้า,จากผู้ให้การรับรองระบบ(CB) และเตรียมตัวจากการตรวจรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ
  • บริการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Assessment and Gap analysis)
  • บริการตรวจติดตามภายใน (Internal audit)
  • บริการตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR Sub Contract)

กระนั้นบริษัทฯได้เน้นถึงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มากกว่าจัดทำเอกสาร บริษัทฯจึงยินดีจัดทำโปรแกรมการเข้าทำงานเป็นที่ปรึกษา ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดเป็นดังนี้

1. รับทำระบบ ISOตั้งแต่เริ่มต้น ( start-upISO )เราจะเข้าไปช่วยองค์กรจัดทำระบบตั้งแต่เริ่มต้นนับหนึ่ง โดยจะนำกระบวนการและเอกสารเดิมขององค์กรที่ใช้อยู่แล้วมารวมกับ สิ่งที่ข้อกำหนดต้องการเพิ่มเติม โดยจะใช้ระยะเวลา 3-6เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบริษัทฯ

2. รับเขียนเอกสารคุณภาพ ( Documented information create )ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีบุคคลากรที่สามารถเขียนเอกสาร หรือพิมพ์เอกสาร หรือไม่มีเวลา เรามีบริการช่วยจัดพิมพ์เอกสารคุณภาพ ( retain and maintian documented information ) , สร้างขั้นตอนปฏิบัติงาน ( procedure ) , สร้างคู่มือปฏิบัติงาน ( work instruction ) และ สร้างแบบฟอร์มในกระบวนการทำงานต่างๆของลูกค้าโดยใช้เวลา 3 – 5วันทำงาน

3. รับทำระบบเฉพาะการขยายขอบเขตการรับรอง ( Extension scope )ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน ISOอยู่ก่อนแล้วแต่ต้องการ ขยาย scope ขอการรับรองเช่น ต้องการให้ระบบISOคลอบคลุมแผนก หรือ  site งานใหม่ ทางเรายินดีช่วยอบรมข้อกำหนด ISOสร้างเอกสารต่างๆ ที่จะเป็นต่อกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขยายนั้น รวมถึง อบรม internal audit และ จัด pre-audit ด้วย  โดยใช้เวลา ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กร และ ความซับซ้อนของส่วนขยาย แต่ไม่ต่ำกว่า 2เดือน

4. รับเปลี่ยนเวอร์ชั่น ISO(UpgradeISO new version )ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน ISOอยู่แล้วและมีการปรับเปลี่ยน Version ใหม่ ทางเรายินดีให้บริการปรึกษา เช่น อบรมข้อกำหนดใหม่เทียบกับข้อกำหนดเดิม , workshop และช่วยจัดทำเอกสารต่างๆที่เพิ่มจากข้อกำหนดเดิมรวมถึง อบรม internal audit และ จัด pre-audit ด้วย  โดยใช้เวลา ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กร และ ความซับซ้อนของส่วนขยายค่ะ ระยะเวลา 2-3เดือน

5.บริการเป็นที่ปรึกษา QMR รายปี ( QMR Assistant )ในกรณีที่ลูกค้าต้องการผู้ช่วยในการจัดทำ รักษา ดูแล และปรับปรุงระบบ ISOทางเรายินดีให้บริการเป็นที่ปรึกษารายปี คือทำสัญญาดูแลระบบเป็นปี โดยกำหนดจำนวนครั้งที่เข้าไปยังบริษัทของลูกค้าต่อเดือน โดยสามารถสอบถามคำถามและได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดเวลาระยะสัญญา โดยจะช่วย จัดทำเอกสารหากมีการเพิ่ม scope , ช่วยเขียนเอกสารหากต้องทำ เอกสารข้อมูลเพิ่ม , ปรึกษาการยกระดับ KPI , อบรม ISOให้กับพนักงานใหม่ , จัดแผนการ internal audit,  ช่วยทำ internal audit , ช่วยวางแผนและจัดทำ management review, ช่วย pre-audit เป็นผู้ช่วยรับการ Audit จาก CB หรือ ลูกค้าใน scope งานคุณภาพ ( ทางเราจะทำสัญญา ปกปิดความลับลูกค้าใน กรณีนี้ )

6. บริการที่ปรึกษาตามใจลูกค้า ( Tailor-made )ลูกค้าสามารถเลือกการให้บริการที่ปรึกษาตามที่ลูกค้าต้องการได้ ดังนี้ เช่น

– จัดทำบริบทองค์กรและความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
– ประเมินความเสี่ยงขององค์กร
– จัดทำองค์ความรู้ขององค์กร
– ช่วยอบรม วางแผนและทำ Internal audit
– ช่วย Pre-audit ให้ลูกค้า
ช่วยวิเคราะห์ อบรม การแก้ไข CAR ( NC ) อย่างมีประสิทธิภาพ
– โปรเจคลดเอกสารที่ไม่จำเป็นจากระบบ ISO เป็นต้นโดยเราสามารถออกแบบบริการ ที่ปรึกษา ISOได้ทุกรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ