:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

บริษัทวิศวกร ไอเอสโอ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/127 ซอยคุ้มเกล้า 11 ถนนคุ้มเกล้า(เจ้าคุณทหาร) แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

วันที่ก่อตั้งบริษัท :  8 มกราคม พ.ศ.2557ทุนจดทะเบียนบริษัท : 1,000,000 บาท

โทรศัพท์ติดต่อ : 02-3635243 ,090-9680473 ,084-0146708

Line ID: wich0894038100

E-mail : isoengineer9@hotmail.com

Web site : www.isoengineer.net

     บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ในรูปแบบของการให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำระบบในระบบบริหารงานต่างๆ เช่นระบบ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO/TS16949, ISO17020,GMP, HACCP รวมถึงระบบบริหารอื่นๆ ให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ อีกทั้งยังให้บริการอื่นๆ เช่นจัดทำเอกสารในระบบการจัดการต่างๆ, การตรวจประเมินเบื้องต้น, การตรวจประเมินภายใน, การตรวจประเมินผู้ขายขององค์กร

  

  • ให้การฝึกอบรมทางด้านไอเอสโอ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารธุรกิจอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในราคาที่เหมาะสม

พันธกิจของบริษัทฯ Mission

  • เผยแพร่ความรู้ในด้านระบบไอเอสโอลำดับต่างๆ, ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงระบบบริหารอื่นๆ สู่ภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม และบริการ เพื่อยกระดับธุรกิจไทยให้ก้าวไกล ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

  • ให้การปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการจัดทำระบบไอเอสโอลำดับต่างๆ, ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสาขาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในราคาที่เหมาะสม

  • ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆทั้งในด้านระบบไอเอสโอลำดับต่างๆ ,กิจกรรมการลดต้นทุน และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นต้น

 

  นโยบายคุณภาพ Quality Policy

“เรามุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ บริการที่ปรึกษา และฝึกอบรมด้วยจิตสำนึกที่มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า ปรับปรุงพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

 

    วิสัยทัศน์ Vision

“เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการระบบบริหารคุณภาพด้วยการสร้างผลสำเร็จ และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า”